Loading...
گزارش درصد فروش ریالی به تفکیک محصول و گروه مشتری

پیش نیاز گزارش : برای اجرای این گزارش باید مشتریان را گروه بندی کرد. امکان تغییر گزارش از حالت گروه مشتری به مشتری نیز وجود دارد.

نتیجه گزارش : هر گروه مشتری و محصول چند درصد از فروش ریالی شرکت را تحقق بخشیده است.

برای ثبت سفارش این محصول اطلاعات خود را وارد نمایید